वेदांतज्ञानाचे खरे प्रयोजन दुःख दूर करणे हे नसून, शोक दूर करणे हे आहे.