कुठे जावयाचे आहे ते ठरल्यावाचून वाटचालीचा आरंभ होऊ शकत नाही.