देह प्रत्यक्षत: जड आहे. त्यात दिसणारी चैतन्याची प्रेरणा ही कुठे तरी निराळ्या ठिकाणी उगम पावत असली पाहिजे, हे विचारी माणसाच्या लक्षात येणे शक्य आहे.