एखादा जे सांगतो ते योग्य आहे की नाही याचा विचार आवश्य करावा मात्र सांगणारा त्या योग्यतेचा आहे की नाही याचा विचार करणे तादृश महत्वाचे नाही.