चूक झाली तर तिचे परिणाम भोगल्यावाचून सुटका नाही. होणारी चूक आणि तिचे परिणाम ते त्या व्यक्तीपेक्षा बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून असतात.