ज्या कर्मामुळे पाप भोगावे लागते ते कर्म खोटे आहे, ते करू नये.