मी देह नाहीहा विचार निश्चित करून साधनेला लागणे व त्यामुळे क्रमाक्रमाने स्वतःची प्रगती साधून घेणे व योग्य त्या प्रमाणात ती अवस्था व्यवहारातहि अनुभविता येणे हेच विदेहीपण प्राप्त झाल्याचे लक्षण आहे.