आत्यंतिक उत्कट प्रेमाचे अधिष्ठान ते असावे की जे शाश्वत सुख, परमसंतोष वा आंतरिक प्रसन्नता मिळवून देईल.