मनुष्य कर्मात स्वतंत्र असला तरी भोगात परतंत्र आहे.