एका विशिष्ट मर्यादेनंतर तरी माणसाचे सुखसमाधान हे मनावर अवलंबून असते.