परमेश्वर प्राप्ति हेच मनुष्यजन्माचे खरे सार्थक आहे.