गुण क्रमाक्रमाने वाढवीत गेले पाहिजे, घाई कामाची नाही. अन्यथा त्यामुळे आपत्ती वाढतात.