माणूस आपल्या जीवनामध्ये सुखोपभोगाच्या अभिलाषेने फार धडपड करतो त्या सर्व गोष्टी परमार्थापेक्षा निराळ्याच असतात.