जड देहापलीकडे काही आहे असे मान्य केले तरच अनेक उदात्त गोष्टींचा अर्थ लागतो.