ज्यांना स्वच्छताच कळत नाही त्यांना पावित्र्य कसे काय कळणार ?