भक्तीत अंतर तुझ्या कधीही नसावे | मागेपुढे आमुचिया विठू तू असावे ||