जो शरीराकडून भरपूर काम करून घेतो, त्याला आवश्यक तेवढे देऊन चांगले राबवितो त्याचे आरोग्य उत्तम राहते.