आरोग्याचे सुख मिळवावे असे वाटत असेल तर सुखासीन जीवनाचा त्याग केलाच पाहिजे.