स्वतःच्या प्रवृत्तीला योग्य ते वळण लावणे हे कोणत्याहि माणसास शक्य आहे, असे आपले शास्त्रकार मानतात.