परमार्थाचे सुख हे इंद्रियनिरपेक्ष असल्याने त्याची आवड मात्र जोपासावी लागते, प्रयत्नपूर्वक वाढवावी लागते.