जीवाला होणाऱ्या बहुतेक सांसारिक पीडा या द्वेष, लोभ, आसक्ति इत्यादि विकारांच्यामुळे होणाऱ्या आहेत.