संसारात यथा लाभात संतोष मानण्यास शिकावे म्हणजे जीवाला होणारे दुःख सहजपणे टाळता येते.