औषधाची प्रसिद्धी कोणीहि वाचावी, कोणतीहि वाचावी मात्र औषध घेण्यापूर्वी तज्ञाचीच संमती घेतली पाहिजे.