पूर्वसंचित हा माझ्या कर्तृत्वाचा भाग आहे. ते केंव्हा तरी माझ्या कर्तृत्वातून, मी केलेल्या बऱ्यावाईटातून, निर्माण झाले आहे. तो योगायोग वा अपघात नाही, असे शास्त्र सांगते, ते फार महत्वाचे आहे.