मनाला जर योग्य त्या मर्यादेत मिळणाऱ्या सुखोपभोगात संतुष्ट राहण्याची सवय लावली नाही तर काहीहि व कितीहि मिळाले तरी मन असमाधानी आणि दुःखीच राहते.