नामस्मरणाविषयीचे प्रेम उत्पन्न होणे ही गोष्ट सोपी नाही; व्हावी म्हटल्याने होत नाही अन् नको म्हटल्याने राहत नाही.