नामस्मरणाचे प्रेम वाटूं लागले तर ते उत्तम आहे; तसे झालेच पाहिजे.