स्वतःची बुद्धी गहाण ठेवून दुसऱ्याचे केवळ अनुकरण करण्याचा मोह जेव्हा माणसाला होतो तेव्हा तो घातक असतो.