चूक ही चूकच असते; आणि ती लहान म्हणून क्षम्य मानल्यास तो गबाळेपणा परिणामी घातक ठरण्याची फार शक्यता असते.