खरे सुख कशात आहे हे न कळल्याने देहाचे सुख हेच सर्वस्व मानून केलेली खटपट अगदी व्यर्थ ठरते.