आपल्या अधिकाराचे जे नाही, ज्यात दुसऱ्याची फसवणूक वा लुबाडणूक आहे, असे धन गोळा करण्याची प्रवृत्ती त्याज्यच होय.