कोणतेहि काम करताना माणसाचे स्वरूपाचे अवधान सुटता कामा नये. तसे झाले तरच त्याचे सर्व व्यवहार हितकरतेच्या पातळीवर सुधारतील.