|| हमामा घालून हुंबरी, रंजविल्या व्रजसुंदरी ||

मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सन्जय                                    || पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोsथ सहस्रश: || नमामि भार्गवं रामं रेणुकाचित्तनंदन        ||                                  मस्तकी शोभे मुकुट थोर, भाली कस्तुरी विराजिते करुणाकरा अनंता, वरदा सदा असावे ll                                         सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् पेंद्याची बुरशी भाकरी परमादरे सेविलीस                            व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं […]

100) मनुष्य म्हणजे केवळ शरीर नव्हे तर शरीर –मन-बुध्दि-आत्मा मिळून मनुष्य असे हिंदू तत्वज्ञान सांगते. पण शरीर लक्षात येते तसे इतरांचे नीट आकलन होत नाही. मग त्यांचे अस्तित्व का मनावयाचे ?

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/hs09071701/wataApalyaHitachya/006-Prashna-100.mp3