ॐ  श्री  卐

ll श्रीशंकर ll

संतचरणरज यात्रेतील महाराष्ट्र राज्यातील ठिकाणे

अ.क्र. ठिकाण संताचे नाव
आळंदी श्री ज्ञानेश्वर महाराज
देहू श्री तुकाराम महाराज
सज्जनगड श्री रामदास महाराज
पैठण श्री एकनाथ महाराज
शिर्डी श्री साईनाथ महाराज
शेगाव श्री गजानन महाराज
अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज
माणगाव श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज (जन्मस्थळ)
गोंदवले श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज
१० करवीर श्री दत्त स्वामी महाराज
११ कऱ्हाड श्री संत सखू
१२ हरणगाव श्री बळीराम महाराज
१३ विटा श्री भैरव अवधूत महाराज
१४ आळंदी श्री नृसिंह सरस्वती महाराज
१५ औंध श्री श्रीनिवास महाराज
१६ कोळे (सातारा) श्री घाडगेबुवा महाराज
१७ म्हाळुंगे इंगळे श्री श्रीपाद बाबा महाराज
१८ धोपेश्वर श्री काका पुराणिक महाराज
१९ सोलापूर श्री शंभूराय महाराज
२० शिरवळ श्री गंगूकाका महाराज
२१ राजगुरूनगर श्री चंडीराम साधू महाराज
२२ पंढरपूर श्री संत कान्होपात्रा
२३ पंढरपूर श्री सेना महाराज
२४ पंढरपूर श्री नरहरी महाराज
२५ पंढरपूर श्री तपकिरी महाराज
२६ वाखरी (पंढरपूर) श्री लक्ष्मण बुवा महाराज
२७ बनवस श्री माधवाचार्य महाराज
२८ बनवस श्री अप्पा महाराज
२९ बनवस श्री मनोहर महाराज
३० बनवस श्री सखाराम महाराज
३१ जांभूळबेट श्री संत जनाबाई
३२ उम्रज श्री नामदेव साधू महाराज
३३ भोसी श्री गैबीबुवा महाराज
३४ पिंप्री (इगतपुरी) श्री सदानंद सद्रोद्दीन महाराज
३५ नाशिक श्री देव महाराज
३६ नाशिक श्री रघुनाथ महाराज
३७ चांदवड श्री नानावली महाराज
३८ कंधार श्री रुक्मांगद महाराज
३९ कंधार श्री यशवंत बुवा महाराज
४० पानभोसी श्री नागेंद्र भरती महाराज
४१ देगलूर श्री गुंडा महाराज
४२ अंबाजोगाई श्री मुकुंदराज महाराज
४३ तेर (ढोकी) श्री गोरोबा काका महाराज
४४ लऊळ श्री कुर्मदास महाराज
४५ वांजरवाडा श्री गोविंदजी महाराज
४६ परांडा श्री हंसराज महाराज
४७ वैराग श्री संतनाथ महाराज
४८ साडे (करमाळा) श्री बलभीम महाराज
४९ गंगाखेड श्री संत जनाबाई
५० गंगाखेड श्री साखरंभट महाराज
५१ जांब (समर्थ) श्री रामदास स्वामी महाराज (जन्मस्थळ)
५२ डोमगाव श्री कल्याण स्वामी महाराज
५३ जालना श्री आनंद स्वामी महाराज
५४ दैठणा श्री ठाकूर बुवा महाराज
५५ पेडगांव श्री बालात्मज महाराज
५६ वसमत श्री शुकानंद महाराज
५७ वसमत श्री देशिकेंद्रनाथ महाराज
५८ सेलू श्री गोपाळ महाराज
५९ झरी-बोरी श्री श्रीकृष्ण महाराज
६० केसापूर श्री माधवपंत महाराज
६१ बागलाची राई श्री चिदानंद स्वामी महाराज
६२ बागलाची राई श्री विमलानंद स्वामी महाराज
६३ करंबोवणे श्री सखाराम महाराज
६४ परुळे श्री गोपाळबुध महाराज (जन्मगाव)
६५ मळगाव श्री गोपाळबुध महाराज (समाधी)
६६ बांदा श्री सोहिरोबा महाराज
६७ शिरोडा श्री बापू किणी महाराज
६८ वाडा-पडेल श्री विश्वनाथ महाराज
६९ वाटूळ श्री गंगाधर देव महाराज
७० भू श्री दामोदर देव महाराज
७१ वेंगुर्ला संत सुंदरासती
७२ कल्याण श्री राममारोती महाराज
७३ ताम्हण मळा श्री यदुबाबा गोखले महाराज
७४ अंमळनेर श्री सखाराम महाराज
७५ दुसखेडा श्री बाळानंद साधू महाराज
७६ उतराण श्री गोविंद महाराज
७७ आमलाड (तळोदा) श्री खंडू महाराज
७८ शेंदुर्णी श्री कडू महाराज
७९ शिऊर श्री संत बहिणाबाई
८० धुळे श्री टिकाराम महाराज
८१ ताहाराबाद श्री महिपती महाराज
८२ कापूस वडगाव श्री गंगागीर महाराज
८३ जामखेड श्री अप्पासाहेब महाराज
८४ अहमदनगर श्री जयराम नाना महाराज
८५ भिंगार श्री विठ्ठलबुवा एकबोटे महाराज
८६ श्रीगोंदा श्री संत शेख महंमद
८७ श्रीगोंदा श्री विठ्ठल बुवा महाराज
८८ श्रीगोंदा श्री नाना काष्टीकर महाराज
८९ अजनुज श्री दामोदर महाराज
९० नारायणगाव श्री हरिबुवा महाराज
९१ पुणतांबे श्री चांगदेव महाराज
९२ जालना श्री महादजी बुवा महाराज
९३ नेवासा श्री देवनाथ महाराज
९४ नेवासा श्री ज्ञानेश्वर महाराज
९५ आपेगाव श्री ज्ञानेश्वर महाराज (जन्मस्थळ)
९६ पाटोदे श्री गोविंद बुवा महाराज
९७ बार्शी श्री यशवंत महाराज
९८ आष्टा श्री हरिनारायण (नाभाजी) महाराज
९९ औरंगाबाद श्री बाळकृष्ण महाराज
१०० अवणे-शिवणे श्री दादा महाराज
१०१ प्रकाशा श्री तोता महाराज
१०२ शिऊर श्री शंकरस्वामी महाराज
१०३ बाभूळगाव श्री राजाराम महाराज
१०४ देवगिरी श्री रामवल्लभदास महाराज
१०५ खर्डी श्री सीताराम महाराज
१०६ अरण श्री सावते बुवा महाराज
१०७ धामणगाव श्री माणकोजी बोधले महाराज
१०८ मंगळवेढा श्री दामाजी पंत महाराज
१०९ मंगळवेढा श्री चोखामेळा महाराज
११० रांजणगाव (सांडस) श्री संतोबा पवार महाराज
१११ येहळेगाव श्री तुकामाई महाराज
११२ धनगर टाकळी श्री दाजी महाराज
११३ नरसी नामदेव श्री नामदेव महाराज
११४ उमरखेड श्री आईनाथ महाराज
११५ उमरखेड श्री साधू महाराज
११६ उमरखेड श्री चिन्मयानंद महाराज
११७ उमरखेड श्री गोचर स्वामी महाराज
११८ लोणी श्री सखाराम महाराज
११९ माधान श्री गुलाब महाराज
१२० नागपूर श्री ताजोद्दीन बाबा महाराज
१२१ गंगाजी बापू श्री गंगाजी महाराज
१२२ कामारी (शेवाळा) श्री रामचंद्र बुवा महाराज
१२३ कहाळा श्री गुंडभट्ट महाराज
१२४ पारडी श्री नागाजी बुवा महाराज
१२५ कळमनुरी श्री बाबा दीक्षित महाराज
१२६ नांदेड श्री नारायण बुवा महाराज
१२७ नांदेड श्री लिंबाजी बुवा महाराज
१२८ नांदेड श्री शहा साहेब
१२९ नांदेड श्री तेग बहादूर सिंग
१३० नांदेड श्री गुरुगोविंद सिंग

संतचरणरज यात्रेतील भारताच्या अन्य राज्यातील ठिकाणे

अ.क्र. ठिकाण संताचे नाव राज्य
कालडी आद्यशंकराचार्य केरळ
कंदकुर्ती श्री श्रीधर महाराज तेलंगणा
निझामाबाद श्री संताचार्य महाराज तेलंगणा
मछलीपट्टणम् श्री रंगराज महाराज आंध्रप्रदेश
अडणूर (चेन्नई) श्री नाडपैय्या महाराज तमिळनाडू
हुबळी श्री सिद्धारूढ महाराज कर्नाटक
हुमनाबाद श्री माणिकप्रभु महाराज कर्नाटक
केरी श्री बाबा उपसकर महाराज गोवा
पोरबंदर श्री सुदाम देव गुजरात
१० जुनागढ श्री नरसी मेहता गुजरात
११ गरुडेश्वर श्री वासुदेवानंद सरस्वती (समाधी) गुजरात
१२ कुरकी श्री संत मीराबाई राजस्थान
१३ टिहरी श्री स्वामी रामतीर्थ महाराज उत्तराखंड
१४ वाराणसी श्री जगन्नाथ पंडित उत्तरप्रदेश
१५ वाराणसी श्री रोहिदास महाराज उत्तरप्रदेश
१६ वाराणसी श्री संत कबीर उत्तरप्रदेश
१७ वाराणसी श्री भास्करानंद गिरी उत्तरप्रदेश
१८ राजापूर श्री तुलसीदास उत्तरप्रदेश
१९ जालवण (झाँसी) श्री जालवणकर महाराज उत्तरप्रदेश
२० कामारपुकूर श्री रामकृष्ण परमहंस (जन्मस्थळ) पश्चिम बंगाल
२१ कोलकाता श्री रामकृष्ण परमहंस (समाधी) पश्चिम बंगाल
२२ कोलकाता स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल
२३ दक्षिणेश्वर श्री नागबाबा पश्चिम बंगाल
२४ जगन्नाथ पुरी श्री संत लाखा ओडिशा
२५ देवास श्री शीलनाथ महाराज मध्यप्रदेश
२६ रावेर श्री दत्त महाराज मध्यप्रदेश
२७ इंदोर श्री अहिल्यादेवी मध्यप्रदेश